SERVEIS EN LLOGUERS

SC GESTIÓ posa la seva experiència i professionalitat al servei tant dels propietaris (perquè puguin optimitzar el rendiment del seu patrimoni immobiliari), com dels llogaters (perquè obtinguin totes les garanties en les seves operacions immobiliàries)

QUE OFERIM ?

• Als propietaris, els oferim serveis d’assessorament, comercialització, contractació i, independentment, d’administració del seu immoble

• A llogaters oferim serveis d’assessorament i contractació

SERVEIS A PROPIETARIS

COMERCIALITZACIÓ I CONTRACTACIÓ

Amb un previ assessorament sobre l’oferta i la demanda del moment, ens ocupem de tota la gestió inicial derivada de lloguer del vostre immoble:

• Selecció prèvia d’arrendataris
• Assessorament en la negociació dels contractes
• Formalització de contractes i inventaris, ajustats a cada cas
• Obtenció de garanties sobre les rendes i desperfectes
• Dipòsit de fiances INCASOL
• Gestió de subministraments (altes, canvis de titularitat...)
• Obtenció de cèdules, certificats d’instal·lacions i certificats d’eficiència energètica
• Vetlla per la responsabilitat derivada de l’incompliment del llogater de la liquidació, a l’Agència Tributària de Catalunya, de l’I.T.P.A.J.D.

ADMINISTRACIÓ DEL LLOGUER

Un cop l’immoble està arrendat oferim al propietari un ventall de serveis que s’orienten la realització de totes les gestions que es deriven de les vostres responsabilitats com a propietari.

• Emissió de rebuts i cobrament de rendes, amb liquidacions puntuals a la propietat
• Gestió de la morositat fins a la seva reclamació judicial
• Coordinació i seguiment de processos judicials
• Pagament de despeses i impostos de la propietat
• Revisió i actualització de rendes
• Control dels venciments de contractes
• Gestió de rescissions liquidació de fiances, avals i garanties
• Seguiment de l’aplicació i execució de clàusules contractuals
• Proposta d’assegurances
• Comunicació i seguiment de sinistres a l’asseguradora
• Assessorament en allò que competeix a la comunitat de propietaris
• Atenció d’incidències i coordinació tant de les reparacions com de les actuacions (ordinàries i o extraordinàries) que es requereixi l’immoble
• Assessorament respecte de la conservació i millora general de la finca per mantenir una constant revalorització i millor rendibilitat

SERVEIS A LLOGATERS/ARRENDATARIS

• Cerca de l’immoble adequat a les seves necessitats i possibilitats
• Contractació de lloguers d’immobles de la nostra cartera amb totes les garanties legals, amb una ràpida presentació de la liquidació final després de la desocupació de l’immoble
• Gestió de subministraments (altes, canvis de titularitat...)
• Assessorament en la negociació dels contractes d’altres immobles i en la liquidació de l’I.T.P.A.J.D.
• Formalització de contractes i inventaris d’altres immobles
 

FORMULARI DE CONTACTE