PROGRAMA PAREER-CRECE  - AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS EXISTENTS DEL  SECTOR RESIDENCIAL
PROGRAMA PAREER-CRECE - AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS EXISTENTS DEL SECTOR RESIDENCIAL
21-12-2015

El passat 5 de maig es va publicar al BOE, la Resolució de 28 d'abril de 2015, de l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (IDAE), per la qual modifiquen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial.

L'objecte d'aquest programa d'ajudes és incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d'emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars.

Poden ser Beneficiaris dels ajuts, els propietaris d'edificis existents, ja siguin persones físiques, o jurídiques, les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús d'habitatge, els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis ....
Els ajuts es concreten en:
- Entregues dineràries de fins a un 30% dels costos (amb un màxim de 6.000€/veí) que s'entreguen un cop finalitzades i justificades les obres
- Préstecs a baix interès (Euribor +0.0%) d'entre el 60 i 70% dels costos, en funció de la tipologia de l'actuació, amb un termini màxim d'amortització de 12 anys
- Existeixen ajudes addicionals per criteris socials, eficiència energètica o actuació integrada

Els ajuts es destinaran a actuacions integrals en edificis existents de qualsevol ús (habitatge, administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulat per l'article 2.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), que afavoreixin l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica, l'aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i que compleixin amb les condicions establertes per aquestes bases reguladores, excloent-se, de manera expressa, l'obra de nova planta.

Aquestes actuacions s'han d'enquadrar en una o diverses de les tipologies següents:
1. Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.
2. Millora de l'eficiència energètica de les instal•lacions tèrmiques i d'il•luminació.
3. Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal•lacions tèrmiques.
4. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal•lacions tèrmiques.

Aquest programa estarà dotat d'un pressupost màxim que ascendeix a la quantitat total de 200.000.000 euros.
Els ajuts a què es refereix aquest Programa es podran sol•licitar fins a la conclusió de la vigència del programa, la qual cosa succeirà quan es produeixi la primera de dues circumstàncies (que conforme a les sol•licituds rebudes, s'esgoti el pressupost disponible, i en tot cas, el 31 desembre 2016)

Albert Erena Cabarrocas
“Nou Ambient”

 

Font: “Nou Ambient”, empresa especialitzada en Rehabilitació energètica

Més informació: Mes informació a la plana web IDAE


Tornar a la llista >>