Durant el mes de febrer les comunitats de propietaris han de presentar el model 347 (declaració d'operacions amb terceres persones) corresponent a l'exercici 2015
Durant el mes de febrer les comunitats de propietaris han de presentar el model 347 (declaració d'operacions amb terceres persones) corresponent a l'exercici 2015
01-02-2016

Des de l'any passat (2014) les comunitats de propietaris han passat a ser incloses, amb caràcter general, com obligats a presentar la declaració d'operacions amb terceres persones (model 347). Fins ealeshores només tenien obligació de presentar-la, les comunitats de propietaris que desenvolupaven activitats empresarials o professionals segons el que disposa la normativa de l'IVA,

Durant el mes de febrer de 2016, TOTES els comunitats de propietaris hauran de declarar les operacions amb terceres persones (paletes , lampistes, electricistes, empreses d'ascensors, etc.) que durant l'any 2015 hagin superat els 3.005,06 €.

A diferència d'empresaris i professionals, les comunitats no hauran de desglossar la informació trimestralment, sinó que serà suficient declarar el total anual.

No obstant això, algunes operacions no s'han de declarar, com per exemple:
- Les de subministrament d'energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus amb destinació al seu ús i consum comunitari.
- Les de subministrament d'aigua amb destinació a seu ús i consum comunitari.
- Les derivades d'assegurances que tinguin per objecte l'assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.
- Les derivades de lloguer d'habitatges (la de porteria, per exemple)

En la declaració s'han de consignar una sèrie de dades referides a aquestes operacions, entre ells els següents:

- Nom i cognoms o raó social o denominació completa, així com el número d'identificació fiscal de cadascuna de les persones o entitats incloses en la declaració.
- L'import total, expressat en euros, de les operacions realitzades amb cada persona o entitat durant l'any natural al qual la declaració es refereixi.
- Es faran constar els imports superiors a 6.000 euros que s'haguessin percebut en metàl•lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.
- En particular, es faran constar separadament d'altres operacions que, si escau, es realitzin entre les mateixes parts, els arrendaments de locals de negoci .... En aquests casos, l'arrendador ha de consignar el nom i cognoms o raó social o denominació completa i el número d'identificació fiscal dels arrendataris, així com les referències cadastrals i les dades necessàries per a la localització dels immobles arrendats.

És important que les comunitats de propietaris i els seus responsables tinguin molt present aquesta nova obligació que segurament afectarà la immensa majoria d'elles, per tal que en el temps que resta, puguin anar recollint i processant la informació i documentació necessària per a complir de forma correcta, i dins del seu termini, aquesta obligació fiscal.

 


Tornar a la llista >>